Uses of Class
elki.outlier.meta.SimpleOutlierEnsemble